1. Raseinių kūno kultūros ir sporto centras (toliau – Centras) įsivertino Centro
pasirengimą dirbti nuotoliniu arba mišriu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines
priemones, trenerių kompetenciją, sportininkų amžių ir jų aplinkos socialinę, ekonominę padėtį.
Centras pasirinko Facebook, Messenger ir Viber programėles, mobiliuosius tinklus ir elektroninio
pašto sistemą ir treniruotes lauko erdvėse, kaip pagrindines nuotolinio ar mišraus ugdymo ir
ugdymosi aplinkų kūrimo priemones, kurios užtikrina ne tik ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir
bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu.

2. Treneris Karolis Lendzevičius skiriamas skaitmeninės informacijos

administratoriumi:

2.1. Centro interneto svetainėje jis skelbia išsamią informaciją susijusią su nuotoliniu
ar mišriu sportininkų ugdymu ir kontaktinę informaciją, kur sportininkai ir tėvai galėtų kreiptis į
trenerius ir administraciją pagalbos.

3. Trenerių ir sportininkų komunikavimui naudojami mobilieji telefonai, el. paštas, el.
dienynas, Facebook, Messenger ir Viber programėlės. Pasirinktos bendravimo priemonės žinomos
sportininkams. Treneriai naudos uždaras socialines grupes, kad užtikrintų asmens duomenų
apsaugą.

4. Susitarta:
4.1. Dėl nuotolinės ar mišrios ugdymosi aplinkos: sportininkai dirba individualiai

namuose arba treniruotėse lauke, kur nėra artimo kontakto su kitais asmenimis.

4.2. Dėl ugdymo organizavimo:

4.2.1. Treneriai, kurie dirba nuotoliniu būdu, parengia nuotolinius sportininkų
ugdymo planus su užduotimis sportininkams.
4.3. Treneriai pirmadieniais iki 13.00 val. atsiunčia savaitės teminį (detalų) ugdymo
planą direktoriaus pavaduotojui ugdymui:

4.3.1. Savaitės teminiame (detaliame) nuotolinio ugdymo plane sportininkas turi
matyti, kokios bus skiriamos ugdymosi užduotys, kokiomis ugdymo(si) priemonėmis turi naudotis
sportininkas, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir

PATVIRTINTA
Raseinių kūno kultūros ir sporto centro
direktoriaus pavaduotojo sportui, l. e.
direktoriaus pareigas
2020 m. rugsėjo 22 d.
įsakymu Nr. SC 1 V-112

kokiu būdu sportininkas gali paprašyti trenerio pagalbos ir paaiškinimų, kiek sportininkai turės
skirti laiko užduotims atlikti, kaip bus gaunama grįžtamojo ryšio informacija.

4.4. Treniruotės nuotoliniu ar mišriu būdu vyks pagal Centro 2020-2021 m. m.

treniruočių tvarkaraštį.

5. Nuo 2020 m. rugsėjo 22 d. treneriai informuoja sportininkų tėvus (globėjus,
rūpintojus), kaip bus organizuojamas ugdymas. Informacija taip pat pateikiama Centro
internetiniame puslapyje.

6. Treneris, kuris neturi galimybės vykdyti nuotolinio ugdymo iš namų, privalo

informuoti Centro administraciją.

7. Centro administracija koordinuoja pasirengimą organizuoti ugdymą nuotoliniu ar

mišriu būdu ir teikia reikalingą pagalbą.
8. Lankomumas nežymimas.
9. Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalai pildomi įprasta tvarka.
10. Treneriai savo darbo laiku tikrina savo elektroninio pašto pranešimus.
11. Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje uždrausta

vykdyti visus sportinius renginius ir varžybas tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse.

12. Vykti į respublikinius sportinius renginius ir varžybas, kurie vyks ne Raseinių
rajono savivaldybės teritorijoje, galima gavus tėvų raštiškus prašymus (priedas Nr.1).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *