Konkursas Raseinių  kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojo sportui pareigoms užimti.

Raseinių  kūno kultūros ir sporto centras (toliau – RKKSC) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo sportui, dirbančio pagal darbo sutartį pareigoms užimti (1 etatas, 40 val. per savaitę). Pareigybės lygis A2.Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,6 iki 13,5 (pareiginės algos baziniais dydžiais), atlyginimas  nuo 1599,6 iki 2511 iki  Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (bruto).

1. Reikalavimai pretendentams:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygtinu sporto bakalauro arba sporto vadybos išsilavinimu ir turėti ne mažesnę nei 5 metų, pedagoginio, treniravimo ar vadybinio darbo patirtį sporto srityje.

1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

1.3. žinoti sportinio ugdymo darbo vykdymo specifiką, sporto šakų ugdymo, varžybų organizavimo metodiką ir principus.

1.4. mokėti organizuoti sporto renginius ir jiems vadovauti.
1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius fizinio aktyvumo ir sporto veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą, sporto įstaigų administravimą ir finansavimą, dokumentų rengimo bei įforminimo taisykles.
1.6.  mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių).
1.7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas;
1.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
1.9. mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer), tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją;
1.10. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

 

2. Direktoriaus pavaduotojas sportui vykdo šias funkcijas:

2.1. dalyvauja RKKSC metinio veiklos, strateginio plano rengime ir įgyvendinime;
2.2. koordinuoja sporto specialistų darbą, skatina taikyti inovatyvius ugdymo metodus, tobulinti kvalifikaciją;
2.3. atlieka savivaldybės gyventojų sportavimo poreikių analizę, ją vertina ir teikia išvadas Sporto centro direktoriui;

2.4. organizuoja sportinius ir sveikatingumo renginius bei varžybas rajono gyventojams,

2.5. koordinuoja sporto klubų veiklą;

2.6. planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus, rengia reikalingus RKKSC vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei išvadas, rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais;

2.7. bendradarbiauja su sporto šakų federacijomis, su aplinkinių savivaldybių sporto centrais, sporto klubais, švietimo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstaigomis, teikia pasiūlymus susijusius su sporto plėtote;

2.8. užtikrina demokratinį RKKSC valdymą, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą bei užtikrina RKKSC reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimą;
2.9. RKKSC direktoriaus pavedimu atstovauja centrui bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
2.10. vaduoja RKKSC direktorių ligos, atostogų, komandiruočių metu, prireikus valdo centro išteklius;
2.11. savarankiškai vykdo kitas RKKSC direktoriaus pavestas funkcijas.

 

Papildoma informacija:
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Prašymus dalyvauti konkurse (CV, išsilavinimo ir kt. dokumentus) pateikti paštu: info@raseiniukksc.lt arba kitais būdais pristatyti į raštinę, adresu: Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai, su nuoroda  „Direktoriaus pavaduotojas sportui“. Lauksime nuo 2023 m. spalio 3 d. iki 2023 m. spalio 17 d. (imtinai).  Kandidatų atranka (pokalbis) – spalio 24 d. nuo 14.00 val. (apie pokalbio laiką informuosime individualiai). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  •  prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  •  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  •  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  •  gyvenimo aprašymas (CV);
  •  kvalifikacijos kėlimo kursų išklausymo dokumento kopija;
  •  galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.
  •